Privacyverklaring

Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development te Zeist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dienst en/ of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
> Adresgegevens 
> Telefoonnummer
> E-mailadres
Banknummer – alleen bij particuliere trajecten
Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het doel en de grondslag van verwerkte persoonsgegevens
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Afhandeling van de betaling
> Verzenden van (digitale) nieuwsberichten
Informeren over wijzigingen in mijn diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Personalia: 1 jaar na afronden dienst. Reden: tijdens deze periode kun je nog vragen hebben, een vervolgtraject etc.
Dossier met aantekeningen, rapportages etc.: 1 jaar na afronden van de dienst. Reden: tijdens deze periode kun je nog vragen hebben over een vervolgtraject etc.
> Offertes en facturen met adresgegevens: 7 jaar na afronding van de dienst. Reden: wettelijke bewaartermijn belastingdienst
Banknummer: 7 jaar na afronding van de dienst. Reden: verwerking in boekhoudprogramma en wettelijke bewaartermijn belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@heidilogtens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Heidi Logtens Loopbaancoaching & Talent Development neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heidilogtens.nl.